Vydáno dne 6. 2. 2020 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 53x přečteno

Na zasedání zastupitelstva města 13. února bude schvalován rozpočet města na rok 2020, který je zveřejněn na úřední desce. Financování výdajů města se od počátku roku řídí tzv. rozpočtovým provizoriem, které říká, které výdaje lze financovat. Toto provizorium schválilo zastupitelstvo v prosinci loňského roku. Institutu rozpočtového provizoria využívá zastupitelstvo města řadu let nikoliv proto, že by hospodářsko-správní odbor nedokázal sestavit rozpočet do konce roku, ale proto, že do posledního dne roku dochází na účtu města k pohybům v řádu statisíců. Právě proto, aby rozpočet města predikoval příjmy a výdaje co nejpřesněji, schvalovali a schvalují zastupitelé bez ohledu na příslušnost k opozici či koalici zmiňované rozpočtové provizorium.

Už při přípravě loňského rozpočtu byla vedena diskuze o formátu zveřejněného rozpočtu a diskuze pokračovala i v průběhu roku. Samotný rozpočet a jeho podoba v rozklikávacím rozpočtu je tzv. konsolidovaný rozpočet. Zastupitelstvu nikoliv ke kontrole, ale pro informaci o aktuálních pohybech v jednotlivých kapitolách rozpočtu mezi zasedáními byl uváděn tzv. rozpočet nekonsolidovaný.

Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?

Město zřizuje kromě základního běžného účtu i další účty. Povinně účet u ČNB pro převod dotací a prostředků ze státního rozpočtu a dále úvěrové účty. Zřizuje též zaměstnanecký fond. Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty, nebo na zaměstnanecký fond v průběhu roku, je každý takový interní přesun současně výdajem jednoho účtu a příjmem fondu nebo jiného účtu.

V tzv. nekonsolidovaném rozpočtu obce jsou tyto přesuny zahrnuty mezi příjmy a výdaji, přestože se o reálné příjmy a výdaje obce nejedná. V tzv. konsolidovaném rozpočtu či závěrečném účtu tyto přesuny mezi příjmy a výdaji obce uváděny nejsou. Výše příjmů a výdajů vykazovaná v konsolidovaném rozpočtu tak může být výrazně nižší než v nekonsolidovaném rozpočtu.

Na webu města tedy před schválením zveřejňujeme konsolidovaný rozpočet. Stejně tak ho najdeme v rozklikávacím rozpočtu. Částky uváděné v nekonsolidovaném rozpočtu získáte prostým navýšením příjmů nebo výdajů o částky v tabulce "Financování“.

 

To proto, že součástí rozpočtu města nejsou jen příjmy a dotace, ale právě výše zmíněné financování. Toto financování popisuje v podstatě dvě situace. Když si město půjčí peníze a pak je splácí, nebo když dojde ke změně stavu peněžních prostředků na vlastních účtech města.

Celkové financování je přitom rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji. Vždy tedy musí platit rovnice příjmy – výdaje = financování.

Pokud město rozpočtovalo, či rozpočtuje nižší příjmy než výdaje, je třeba ve financování říci, z čeho bude schodek uhrazen. Buď sníží stav peněžních prostředků na vlastních účtech města, nebo přijme půjčku, kterou bude třeba splácet v následujících letech.

Chci věřit, že výše uvedené vysvětlení přispěje čtenářům k orientaci ve formátu schvalovaného rozpočtu. Tím spíše, že nikdy v minulosti nebylo v rámci auditu účetnictví města shledáno pochybení při přípravě rozpočtu a jeho zveřejnění.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta